Huishoudelijk reglement BRZ

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN

Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van het bestuur of door het bestuur aangewezen persoon.

Artikel 2 a. Het verenigingsjaar start 1 januari en eindigt 31 december. b. Het contributiejaar (12 opeenvolgende maanden) start 1 januari en eindigt 31 december. c. De leden zijn verplicht de contributie voor het verenigingsjaar te voldoen vóór 1 april van het desbetreffende verenigingsjaar. d. Indien de onder c. genoemde contributie niet vóór 1 april dan wel na herinnering niet vóór 15 mei van het betreffende verenigingsjaar is betaald, is men gedurende de onder a. en b. genoemde periodes niet speelgerechtigd. e. Junioren zijn die leden die op de 1e januari van het verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt. f. Senioren zijn die leden die op de 1e januari van het verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd hebben bereikt met inachtneming van het gestelde onder g. g. Jongeren zijn die leden die op de 1e januari van het verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd hebben bereikt maar nog niet de 24-jarige leeftijd. h. De subcategorie “Jongeren” valt onder de ledencategorie “Senioren” met de bijbehorende rechten en plichten zoals genoemd in de statuten. i. De contributie voor de subcategorie “Jongeren” is (kan) afwijkend (zijn) ten opzichte van de ledencategorie “Senioren”. j. Ereleden en ondersteunende leden zijn beschreven in artikel 4 van de statuten.

Artikel 3 Het lidmaatschap van LTC B.R.Z. wordt ieder jaar stilzwijgend op 31 december verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november te geschieden en uitsluitend schriftelijk of via email bij de ledenadministratie. Kosten die voortvloeien uit een afmelding na 30 november worden aan het betrokken lid doorberekend. Meer informatie over beëindiging lidmaatschap is te verkrijgen bij de secretaris. In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid altijd de volgende gegevens door te geven:  Naam en voornaam van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.  Adres en woonplaats van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.  Geboortedatum van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.  KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.  Het bankrekeningnummer waarop de automatische incasso wordt ingehouden.

Artikel 4 Wijzigingen in persoonlijke situaties van leden die relevant zijn voor de (financiële) administratie van de vereniging dienen zo spoedig mogelijk, schriftelijk of per e-mail, doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. In geval van wijzigingen dient het lid altijd de volgende gegevens door te geven:  Naam en voornaam van de persoon wiens gegevens wijzigen.  Geboortedatum van de persoon wiens gegevens wijzigen.  KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens gegevens wijzigen.  De overige gegevens die gewijzigd moeten worden.

Artikel 5 In het gehele verenigingsgebouw geldt een volledig rookverbod.

VERGADERINGEN

Artikel 6 De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs- en/of commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 7 De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste 3 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergaderingen te schorsen of te verdagen.

Artikel 8 Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, ten minste 14 dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van minstens 3 bestuursleden. Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 9 Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of via seniorleden, ereleden of leden van verdiensten. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich heeft vergewist, dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, ondertekend door ten minste 10 stemgerechtigde leden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 10 Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering, is ongeldig met in achtneming van artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten. Een uitzondering op deze regel geldt, indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens 2/3 van het aantal geldig uitgebrachte stemmen – blanco stemmen daaronder niet begrepen – en naar aanleiding van een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting of ontbinding der vereniging. Artikel 11 De agenda der algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen van dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel, dat tenminste 7 dagen voor verzending der convocaties door tenminste 10 leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 12 Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande vergadering gedaan voorstel, het welk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene ledenvergadering ondersteund door ten minste vier andere leden.

COMMISSIES

Artikel 13 De algemene vergadering kan een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissies. Deze commissies en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de commissie als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 14 De commissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit minimaal 2 leden, wordt bij haar benoeming telkens benoemd voor 1 jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangende lid zal in het volgende verenigingsjaar bij voorkeur door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in plaats van dat lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft.

STEMMINGEN

Artikel 15 Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

 

Artikel 16 In geval van verkiezingen wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met een meerderheid van stemmen, tenzij bij de statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

BESTUUR

Artikel 17 De op statutaire wijze tot verenigingsbestuur benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem. Ieder bestuurslid heeft 1 stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden minimaal 2 bestuursleden af volgends een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks af de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar. De verkiezingen van bestuursleden ter vervanging van de aftredende geschieden in de eerste algemene vergadering, waarin daartoe de mogelijkheid bestaat. Het bestuurslid, gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het moment waarop het lid, dat hij vervangt, volgens het rooster had moeten aftreden.

Artikel 18 In de eerste vergadering van het bestuur na de algemene vergadering wordt een vice-voorzitter gekozen. Deze neemt bij ontstentenis van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij ontstentenis van de vicevoorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit hun midden gekozen leden. Blijvende ontstentenis van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur. In geval van blijvende ontstentenis van alle bestuursleden fungeren de aanwezige laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19 Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door enig lid kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20 Het bedrag, als bedoeld in artikel 10, lid 3 sub c der statuten wordt gesteld op € 5.000,00.

Artikel 21 Naast de in artikel 9, lid 9 van de statuten genoemde bestuursfunctionarissen, worden de notulen mede vastgesteld en ondertekend door de tijdens de bestuursvergadering aanwezige bestuursleden.

 

Artikel 22 Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze ene volledige administratie bij te houden van: a. namen, adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde personen; b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur; c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, waarvan het gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen. Van de onder a. bedoelde administratie moet ieder lid, die daarom verzoekt, binnen 1 week inzage worden verstrekt.

Artikel 23 Ingevolge de richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens zullen alle persoonlijke gegevens van de leden van LTC B.R.Z. als zijnde vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor doeleinden direct gerelateerd aan de administratie van, en eventuele activiteiten direct gerelateerd aan onze tennisvereniging en/of de KNLTB. De verstrekte gegevens zullen enkel ter hand worden gesteld aan de relevante leden van het bestuur, respectievelijk de door het bestuur daartoe gemachtigde personen.

AANMELDINGSFORMULIER NIEUW LID

Artikel 24 Op het aanmeldingsformulier, als bedoeld in artikel 5, lid 1 van de statuten dient vermeld te worden: – naam – voornamen – woonplaats – adres – geboortejaar – geboortedatum – bankrekeningnummer – e-mailadres

SLOTBEPALINGEN

Artikel 25 Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris 1 exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 26 Aldus vastgesteld door de algemene vergadering op 18 januari 1981 en gewijzigd door de algemene ledenvergadering op 26 januari 2005, 27 januari 2010, 26 januari 2011, 25 januari 2012 en 21 januari 2016.