Algemene informatie BRZ

1. Openstelling banen

De gravelbanen zijn opengesteld vanaf 1 januari tot en met 31 december, waarbij 4 gravelbanen tijdens de wintermaanden worden verwarmd en dus ook tijdens vorst kunnen worden bespeeld. De banen die niet zijn verwarmd kunnen tijdens vorst niet worden bespeeld (netten hangen dan laag). De openstelling van beide type banen is afhankelijk van de weersomstandigheden.

De hardcourt baan is gedurende het hele jaar bespeelbaar.

2. Afhangen van de banen

Alvorens men wil spelen, dient men met zijn/haar geldige KNLTB pasje de desbetreffende baan “af te hangen”. Zie hiervoor het baan- en klokreglement. Zonder geldig KNLTB pasje is het niet toegestaan om te spelen op de banen tijdens de BRZ-uren.

3. Reguliere baanindeling

Deze is afhankelijk van de verhouding junioren/senioren en van het aantal lesaanvragen. Zodra alle gegevens bekend zijn wordt hiervan mededeling gedaan via het mededelingenbord op het terras. Zie ook het klok- en baanreglement op de website.

4. Baanindeling tijdens competitie en toernooien

In verband met competitie of toernooien kan de vcl/toernooileiding afwijken van het klok- en baanreglement. In principe zijn gedurende de competitieperiode in het voorjaar op dinsdag 4 banen, vrijdag 2 banen en zaterdag en zondag alle banen gereserveerd voor competitiewedstrijden. Raadpleeg gedurende deze evenementen de vcl/toernooileiding voor informatie over vrij bespeelbare tennisbanen.

Tijdens de voorjaarscompetitie is baan 5 op alle competitiedagen als vaste baan aan het hoogst spelende team toegewezen (indien het team hierop aanspraak wil maken). In geval van een nieuwe wedstrijd van het team dat gebruikmaakt van baan 5 en baan 5 is nog bezet, dient het normale roulatiesysteem gevolgd te worden. Onnodig wachten op baan 5 dient te allen tijde voorkomen te worden.

5. Ballen

De leden dienen zelf zorg te dragen voor de aanschaf van ballen. De club verstrekt alleen ballen ten behoeve van de competitie en door de club te organiseren toernooien.

6. Kleding

Tijdens door LTC B.R.Z. georganiseerde wedstrijden of toernooien is kleding verplicht conform de richtlijnen van de KNLTB.

7. Introductie

Introductie is alleen mogelijk voor mensen woonachtig buiten Beek. De kosten bedragen € 7,50 per persoon per uur. Introduceren is slechts toegestaan voor de duur van 1 uur en alleen indien de baanbezetting dit toelaat. Leden en hun introducés dienen zich te houden aan het klok- en baanreglement. De benodigde introductiekaarten kunnen worden verkregen aan de bar in het clubhuis.

8. Deelname activiteiten

Eenieder, die na inschrijving voor een toernooi of andere activiteit niet tijdig of niet verschijnt zonder bericht, kan van verdere georganiseerde activiteiten worden uitgesloten.

9. Contributie

LTC B.R.Z. hanteert een zogenaamde “jaarrondcontributie”: leden mogen het gehele jaar door gebruikmaken van de banen en accommodatie indien de omstandigheden dit toelaten.

De jaarrondcontributie geldt voor 12 opeenvolgende maanden voor de periode van 1 januari t/m 31 december.

De contributie is vastgesteld voor het jaar 2018 op:

 • Junioren € 65,00 (leden die op 31 december 2015 de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt).
 • Jongeren € 100,00 (leden die op 31 december 2015 de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt maar nog niet die van 24 jaar).
 • Senioren € 130,00 (leden die op 31 december 2015 de leeftijd van 24 jaar hebben bereikt).
 • Ondersteunende leden € 30,00.

In maart zal de jaarrond-contributie via automatische incasso geïnd worden. Op 1 april moet het verschuldigde bedrag bij de penningmeester binnen zijn.

Het lidmaatschap wordt ieder jaar op 31 december stilzwijgend verlengd tenzij het lid een beroep doet op artikel 17 van dit document.

10. Boeteregeling bij niet-tijdige betaling

Bij niet-tijdige betaling treedt de boeteregeling in. Deze regeling houdt in dat voor elke maand of een gedeelte daarvan dat het verschuldigde bedrag niet binnen is, per lid € 5,00 boete verschuldigd zal zijn. Indien de boete niet wordt betaald zal de betrokken persoon niet langer als lid worden geaccepteerd.

Een uitzondering wordt gemaakt voor jeugdleden omdat zij voor een tijdige betaling veelal afhankelijk zijn van hun ouders. Van deze regel wordt slechts afgeweken t.a.v. hen die na 1 april lid worden van B.R.Z. en die leden die op grond van een persoonlijke situatie, in overleg met de penningmeester, op een later tijdstip aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

Indien de contributie, ook na herinnering, niet vóór 15 mei is betaald, is men niet speelgerechtigd en kan men van de baan verwijderd worden.

11. Bankgegevens vereniging Rabobank Westelijke Mijnstreek

Bankrekeningnummer: 1151.71.541

IBAN: NL49RABO0115171541

BIC: RABONL2U

12. Leden-/wedstrijdpasje

Pas na betaling bent u BRZ-lid en kunnen competitie- en toernooispelers in het bezit komen van hun leden/spelerspasje. Alle BRZ-leden, zowel junioren als senioren, die willen tennissen dienen hun pasje bij zich te hebben om te kunnen “afhangen”op de banen. Leden die voornemens zijn competitie en/of toernooien te gaan spelen, zijn verplicht om een verzegelde leden-/spelerspas met pasfoto bij zich te hebben. Bij het zoekraken van uw pasje kan eenmalig een duplicaat worden aangevraagd tegen vergoeding (€ 3,00) en uitsluitend via de ledenadministratie.

13. Speeltijd-/baanbezetting

Zie hiervoor het klok- en baanreglement.

De speeltijd gaat in op het moment dat de baan wordt betreden. U dient hiertoe de aanvangstijd in te stellen op de klok voor de baan waarop u gaat spelen.

14. Samenstelling bestuur

Zie de website in het menu “Organisatie ► Bestuur”

15. Tennislessen

Zoals ieder jaar bestaat de mogelijkheid om aan tennistraining op ons tennispark deel te nemen. Vooral de spelers die voor het eerste of tweede jaar tennissen, is het aan te raden trainingen te volgen, om zo snel mogelijk tenniservaring op te doen en met plezier te kunnen spelen. Uiteraard is het ook voor gevorderden mogelijk om training te nemen. Aanvang van de training is gepland in de maand april. De kosten van de training dienen bij de eerste les rechtstreeks aan de trainer te worden voldaan.

Aanmelding dient persoonlijk te geschieden bij de trainers. Hiervoor ontvangt u aan het begin van het seizoen een inschrijfformulier van de trainers. Tevens komen de aanmeldformulieren op de website. De trainers zijn Yannick Zenden en Evelyne Dullens

Voor meer informatie: zie menu “Organisatie ► Commissies ► Technische Zaken” op de website.

16. Aanmelding nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen uitsluitend worden aangemeld bij de ledenadministratie:

Ledenadministratie

Postbus 74

6190 AB Beek

ledenadministratie@brztennis.nl

17. Wijzigingen in uw persoonlijke situatie

Wijzigingen in uw persoonlijke situatie dient u zo spoedig mogelijk, schriftelijk of per e-mail, door te geven aan de ledenadministratie (zie voor adres artikel 15).

De volgende gegevens dienen altijd doorgegeven te worden:

 • Naam en voornaam van de persoon wiens gegevens wijzigen.
 • Geboortedatum van de persoon wiens gegevens wijzigen.
 • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens gegevens wijzigen.
 • De overige gegevens die gewijzigd moeten worden.

18. Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap van LTC B.R.Z. wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november te geschieden en uitsluitend schriftelijk of via  e-mail bij de ledenadministratie (zie voor adres artikel 15).

Kosten die voortvloeien uit een afmelding na 30 november worden aan het betrokken lid doorberekend.

In geval van opzegging van het lidmaatschap dient het lid altijd de volgende gegevens door te geven:

 • Naam en voornaam van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
 • Adres en woonplaats van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
 • Geboortedatum van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
 • KNLTB-bondsnummer van de persoon wiens lidmaatschap niet verlengd wordt.
 • Het bankrekeningnummer waarop de automatische incasso wordt ingehouden.

Bovenstaande is conform het gestelde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement d.d. 25 januari 2012 en artikel 6 van de statuten d.d. 1 oktober 1981.

Meer informatie over beëindiging lidmaatschap is te verkrijgen bij de secretaris via info@brztennis.nl.

19. Privacy statement gegevens leden

Ingevolge de richtlijn ter bescherming van persoonsgegevens zullen alle persoonlijke gegevens van de leden van de LTC B.R.Z. als zijnde vertrouwelijk worden behandeld. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor doeleinden direct gerelateerd aan de administratie van, en eventuele activiteiten direct gerelateerd aan, onze tennisvereniging en/of de KNLTB. De verstrekte gegevens zullen enkel ter hand worden gesteld aan de relevante leden van het bestuur, respectievelijk de door het bestuur daartoe gemachtigde personen.

20. Kantine

De kantine van BRZ wordt gepacht door de familie Hazelhof. Consumpties in de kantine dienen contant te worden betaald of via de consumptiekaart die uitgegeven wordt door de kantinebeheerders.

21. Rookverbod

In het gehele verenigingsgebouw geldt een volledig rookverbod.

22. Huur van banen

BRZ huurt alle banen van de Gemeente op de zogeheten “prime- time uren” Gedurende deze uren kunnen alleen BRZ leden tennissen (met KNLTB pasje). Op andere uren staat het de Gemeente vrij om banen te verhuren aan derden. Geïnteresseerden dienen zich hiervoor te wenden tot de “conciërge” van het Sportlandgoed de Haamen.